O Plebiscycie

Niezależny Plebiscyt Branży Zoologicznej to jedyne takie wydarzenie branżowe doceniane przez profesjonalistów! Dlaczego jest wyjątkowy? Ponieważ o tym, kto zostanie jego Laureatem decydują opiekunowie zwierząt domowych głosując na swoich kandydatów w aplikacji MyPetStory. Dzięki temu jest on w pełni niezależny i obiektywny – nagrody wędrują do produktów o najwyższej jakości, przyjaznych dla zwierząt,, które są chętnie kupowane i sprawdzone przez klientów. Czy będą wśród nich Twoje produkty?

Aby wziąć udział w Plebiscycie wystarczy zgłosić wybrane produkty za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.zoobranza.com.pl w zakładce “Zgłoś Produkt”. Każdy producent lub dystrybutor posiadający konto biznesowe w MyPetStory może zgłosić dwa produkty, które będą miały szansę zdobyć tytuł “Produkt Roku 2021” w poszczególnych kategoriach produktowych. Zgłoszone produkty pojawią się w aplikacji MyPetStory jako kupony konkursowe. Szczegółowe zasady znajdują się w poniższym Regulaminie. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi 15 października 2021 r. podczas IV Konferencji Branży Zoologicznej na Targach Animals’ & Veterinary Days!

Nie czekaj! Już dziś zgłoś wybrane produkty i zostań Laureatem Niezależnego Plebiscytu Branży Zoologicznej 2021!

Poprzednie edycje Plebiscytu w liczbach:

 • 54 wręczone nagrody
 • ponad 260 zgłoszonych produktów
 • ponad 450 gości na Gali podczas wręczenia nagród
 • ponad 8000 zł przekazanych na schroniska dla zwierząt
 • ponad 2 tony karmy przekazane dla schronisk

Dlaczego warto wziąć udział w Plebiscycie i jakie korzyści mogą osiągnąć jego zwycięzcy? Zapytaliśmy o to niektórych Laureatów poprzednich edycji w kategorii „Produkt Roku”.

Wygranie I Niezależnego Plebiscytu Branży Zoologicznej w kategorii karmy dla gryzoni jest dla nas ogromnym wydarzeniem, szczególnie że konkurowaliśmy z największymi z branży. Nagroda jest zarówno uhonorowaniem naszej pracy jak i motywacją do dalszego doskonalenia i wzbogacania naszej oferty. Dziękujemy sklepom za zgłoszenie nas do konkursu. Dzięki wygranej staliśmy się marką bardziej rozpoznawalną i szanowaną w środowisku branżowym.

Jarek Chyżyński

Ham-Stake

Nagroda w I Niezależnym Plebiscycie Branży Zoologicznej była dla nas wielkim wyróżnieniem. Produkty AQUAEL otrzymują wiele nagród na całym świecie, ale Plebiscyt ten jest dla nas szczególny dlatego, że to sklepy zoologiczne zgłaszają wyroby, które uważają za godne polecenia oraz to ich użytkownicy głosują później na nie wysyłając SMS-y. Zwycięstwo w Plebiscycie jest więc najlepszym dowodem na to, że nasze produkty podobają się zarówno sklepom zoologicznym, którym pozwalają na szybką sprzedaż i dobry zarobek, jak i ich nabywcom ostatecznym czerpiącym radość z ich codziennego użytkowania. Nagrody takie jak ta są więc dla nasz szczególnie cenne i motywują nas do pracy nad kolejnymi nowościami, którymi już wkrótce mamy nadzieję zaskoczyć naszych klientów w ponad 100 krajach świata!

Piotr Jankowski

Marketing Manager, AQUAEL

Regulamin Plebiscytu Branży Zoologicznej 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Plebiscytu Branży Zoologicznej 2024, zwanego dalej „Plebiscytem”, jest wydawca magazynu ZooBranża firma Fidelis Press Sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach Bankowych, ul. Bankowa 11A/2 05-090 Dawidy Bankowe, Sąd Rejonowy Warszawa XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000569110, NIP: 5342506834 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest fundatorem nagród.
 3. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Plebiscyt prowadzony będzie przez okres od 01 lutego 2024 r. do 29 marca 2024 r.
 5. Plebiscyt organizowany jest w kategoriach: „Handlowiec Roku”, „Firma Roku”, „Produkt Roku”, „Innowacja Roku”, „Akcja Charytatywna Roku”
 6. Uczestnikiem plebiscytu może być wyłącznie osoba fizyczna (w kategorii „Handlowiec Roku”) lub przedsiębiorstwo lub organizacja (w pozostałych kategoriach), które przystąpiły do Plebiscytu na warunkach określonych Regulaminem.
 7. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków oraz osoby biorące udział w przygotowaniu konkursu.
 8. Kontrola poprawności prowadzenia plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze plebiscytu.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW I PRODUKTÓW

 1. Plebiscyt przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (kategoria „Handlowiec Roku”), oraz dla przedsiębiorstw i organizacji o dowolnej formie organizacyjno-prawnej (w pozostałych kategoriach)
 2. Organizatora ogłasza Plebiscyt w magazynie ZooBranża i na stronie internetowej.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl
 4. Kandydaci na „Handlowca Roku” zgłaszani są przez przedstawicieli sklepów zoologicznych.
 5. Zgłoszonym kandydatem w kategorii „Handlowiec Roku” może być osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia sklepów w produkty zoologiczne lub pracownik firmy o takim profilu.
 6. Zgłoszonym kandydatem w kategorii „Firma Roku” może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia sklepów w produkty zoologiczne. Kandydatów zgłaszają firmy i sklepy zoologiczne.
 7. Produkty do kategorii „Produkt Roku” i „Innowacja Roku” zgłaszane są przez firmy z branży zoologicznej
 8. Na prawidłowe zgłoszenie składa się wypełniony w terminie formularz zgłoszeniowy oraz opłata zgłoszeniowa: pierwszy produkt/firma/marka: opłata zgłoszeniowa 1000PLN Każdy kolejny produkt/firma/marka: opłata zgłoszeniowa 500 PLN. Inicjatywy charytatywne są zgłaszane bezpłatnie
 1. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez osobę zgłaszającą postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na warunkach określonych Regulaminem.
 2. Organizator opublikuje listę zgłoszonych osób i produktów/firm/marek na stronie internetowej.
 3. Wszelkie uwagi i nieścisłości do opublikowanych zgłoszeń należy zgłosić w ciągu 7 dni

III. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU

 1. Podanie przez uczestnika danych osobowych związanych z Plebiscytem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 2. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania plebiscytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

 

VI. GŁOSOWANIE

 1. W kategorii „Handlowiec Roku” i „Firma Roku” głosować będą firmy w panelu B2B aplikacji MyPetStory. W ramach opłaty zgłoszeniowej będzie mozliwy dostęp do panelu B2B.
 2. W pozostałych kategoriach wyboru zwycięzców dokona jury eksperckie oraz głosujący w proporcjach 50/50. Głosowanie indywidualne będzie odbywało się w aplikacji. Głosy zostaną przeliczone na punkty. Jury zostanie zaprezentowane na stronie internetowej w zakładce Plebiscyt.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

 1. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Zwycięzcą w danej podkategorii zostaje zdobywca największej liczby punktów.
 2. Ogłoszenie zwycięzców Plebiscytu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Biznesu ZooBranży. Termin zostanie ogłoszony na dwa tygodnie przed imprezą. Rozstrzygnięcie plebiscytu zostanie również podane do wiadomości na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl.
 3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Plebiscytu zostaną powiadomieni e-mailem w terminie do siedmiu dni roboczych od rozstrzygnięcia Plebiscytu.

VI. NAGRODY

 1. Zwycięzca plebiscytu w kategorii „Handlowiec Roku” otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł.
 2. Każdy ze zwycięzców Plebiscytu w kategorii „Firma Roku”, „Produkt Roku”, „Innowacja Roku” i „Akcja Charytatywna Roku” otrzyma nagrodę w formie statuetki i dyplom.
 3. Nagrody w kategorii „Firma Roku”, „Produkt Roku”, „Innowacja Roku” i „Akcja Charytatywna Roku” nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie.
 6. W przypadku nieobecności laureata w kategorii „Handlowiec Roku” podczas ogłoszenia wyników nagroda zostanie przesłana przelewem.
 7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy uczestnik Plebiscytu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody, do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
 9. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem plebiscytu obciążają Organizatora. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do plebiscytu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie „ZooBranża” oraz na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników i pogarszać warunków udziału w Plebiscycie. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.zoobranza.com.pl.
 3. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Dane uczestników Plebiscytu, osób zgłaszających kandydatury oraz oddających głosy na uczestników Plebiscytu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 5. Dane osób, o których mowa w pkt 4, będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu oraz w celach marketingowych Organizatora. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Share This