O Plebiscycie

Niezależny Plebiscyt Branży Zoologicznej to jedyne takie wydarzenie branżowe doceniane przez profesjonalistów! Dlaczego jest wyjątkowy? Ponieważ o tym, kto zostanie jego Laureatem decydują opiekunowie zwierząt domowych głosując na swoich kandydatów w aplikacji MyPetStory. Dzięki temu jest on w pełni niezależny i obiektywny – nagrody wędrują do produktów o najwyższej jakości, przyjaznych dla zwierząt,, które są chętnie kupowane i sprawdzone przez klientów. Czy będą wśród nich Twoje produkty?

Aby wziąć udział w Plebiscycie wystarczy zgłosić wybrane produkty za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.zoobranza.com.pl w zakładce “Zgłoś Produkt”. Każdy producent lub dystrybutor posiadający konto biznesowe w MyPetStory może zgłosić dwa produkty, które będą miały szansę zdobyć tytuł “Produkt Roku 2021” w poszczególnych kategoriach produktowych. Zgłoszone produkty pojawią się w aplikacji MyPetStory jako kupony konkursowe. Szczegółowe zasady znajdują się w poniższym Regulaminie. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi 15 października 2021 r. podczas IV Konferencji Branży Zoologicznej na Targach Animals’ & Veterinary Days!

Nie czekaj! Już dziś zgłoś wybrane produkty i zostań Laureatem Niezależnego Plebiscytu Branży Zoologicznej 2021!

Poprzednie edycje Plebiscytu w liczbach:

 • 54 wręczone nagrody
 • ponad 260 zgłoszonych produktów
 • ponad 450 gości na Gali podczas wręczenia nagród
 • ponad 8000 zł przekazanych na schroniska dla zwierząt
 • ponad 2 tony karmy przekazane dla schronisk

Dlaczego warto wziąć udział w Plebiscycie i jakie korzyści mogą osiągnąć jego zwycięzcy? Zapytaliśmy o to niektórych Laureatów poprzednich edycji w kategorii „Produkt Roku”.

Wygranie I Niezależnego Plebiscytu Branży Zoologicznej w kategorii karmy dla gryzoni jest dla nas ogromnym wydarzeniem, szczególnie że konkurowaliśmy z największymi z branży. Nagroda jest zarówno uhonorowaniem naszej pracy jak i motywacją do dalszego doskonalenia i wzbogacania naszej oferty. Dziękujemy sklepom za zgłoszenie nas do konkursu. Dzięki wygranej staliśmy się marką bardziej rozpoznawalną i szanowaną w środowisku branżowym.

Jarek Chyżyński

Ham-Stake

Nagroda w I Niezależnym Plebiscycie Branży Zoologicznej była dla nas wielkim wyróżnieniem. Produkty AQUAEL otrzymują wiele nagród na całym świecie, ale Plebiscyt ten jest dla nas szczególny dlatego, że to sklepy zoologiczne zgłaszają wyroby, które uważają za godne polecenia oraz to ich użytkownicy głosują później na nie wysyłając SMS-y. Zwycięstwo w Plebiscycie jest więc najlepszym dowodem na to, że nasze produkty podobają się zarówno sklepom zoologicznym, którym pozwalają na szybką sprzedaż i dobry zarobek, jak i ich nabywcom ostatecznym czerpiącym radość z ich codziennego użytkowania. Nagrody takie jak ta są więc dla nasz szczególnie cenne i motywują nas do pracy nad kolejnymi nowościami, którymi już wkrótce mamy nadzieję zaskoczyć naszych klientów w ponad 100 krajach świata!

Piotr Jankowski

Marketing Manager, AQUAEL

Regulamin Plebiscytu Branży Zoologicznej 2021

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem Plebiscytu Branży Zoologicznej 2021, zwanego dalej „Plebiscytem”, jest wydawca magazynu ZooBranża firma Fidelis Press Sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach Bankowych, ul. Bankowa 11A/2 05-090 Dawidy Bankowe, Sąd Rejonowy Warszawa XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000569110, NIP: 5342506834 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator jest fundatorem nagród.
 4. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Plebiscyt prowadzony będzie przez okres od 6 września 2021 r. do 15 października 2021 r.
 6. Plebiscyt organizowany jest w  kategorii: „Produkt Roku” z podziałem na podkategorie produktowe.
 7. Uczestnikiem plebiscytu może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które przystąpiło do Plebiscytu na warunkach określonych Regulaminem.
 8. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków oraz osoby biorące udział w przygotowaniu konkursu.
 9. Kontrola poprawności prowadzenia plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze plebiscytu.

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW
 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla  przedsiębiorstw o dowolnej formie organizacyjno-prawnej, które otrzymały od Organizatora zaproszenia do udziału w Plebiscycie, na warunkach przewidzianych Regulaminem oraz posiadają aktywne konto w panelu biznesowym aplikacji mobilnej MyPetStory na www.panel.mypetstory.pl. .
 3. Organizator wysyła zaproszenia do udziału w Plebiscycie wraz z formularzem rejestracyjnym do przedsiębiorstw działających w branży zoologicznej.
 4. Zgłoszenia kandydatury można dokonać w okresie od 06.09.2021 do 21.09.2021 na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na strony internetowej www.plebiscyt.zoobranza.com.pl. Każde przedsiębiorstwo może zgłosić maksymalnie dwa produkty.
 5. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez osobę zgłaszającą postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na warunkach określonych Regulaminem.

 

III. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU

 1. Przystąpienie do plebiscytu następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczn wypełnionego formularza rejestracyjnego do Organizatora. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2021.
 2. Podanie przez uczestnika danych osobowych związanych z Plebiscytem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 3. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania plebiscytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości informującej o jego rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą wysłania uczestnikowi drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu rezygnacji przez Organizatora.

 

 1. WERYFIKACJA UCZESTNICTWA
 2. Przystąpienie do plebiscytu będzie weryfikowane przez Organizatora, który oceni jego prawidłowość oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w Regulaminie w terminie 7  dni od daty jego wpłynięcia.
 3. Każdy prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny przesłany do Organizatora będzie rejestrowany.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości nadesłania formularza rejestracyjnego z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 1. ZASADY UDZIAŁU W PLEBISCYCIE
 2. Od momentu przystąpienia do Plebiscytu uczestnik zyskuje możliwość zdobywania punktów na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Organizator najpóźniej w dniu 22.09.2021 ujawni w aplikacji mobilnej MyPetStory w zakładce „Wydarzenia” kupony konkursowe. W każdym kuponie zaprezentowany zostanie jeden zgłoszony do Plebiscytu produkt wraz z ilustracją i opisem przesłanym przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Userzy aplikacji (opiekunowie zwierząt) oddają głosy na wybrane produkty poprzez polubienie kuponu (kliknięcie w znak graficzny serduszka na kuponie). Każdy user może polubić dany kupon tylko raz oddając tym samym jeden głos.
 5. Głosowanie będzie trwać od 22.09.2021 do 12.10.2021 r.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU
 2. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zakończenia plebiscytu. Zwycięzcą w danej podkategorii zostaje zdobywca największej liczby głosów (polubień). Jeżeli więcej niż jeden uczestnik otrzymał tę samą liczbę głosów to uczestnicy ci wygrywają ex aequo.
 3. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi w dniu 15.10.2021 podczas IV Konferencji Branży Zoologicznej w ramach targów ANIMALS’ & VETERINARY DAYS w Nadarzynie. Rozstrzygnięcie plebiscytu zostanie również podane do wiadomości na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl.
 4. O przyznaniu nagród zwycięzcy Plebiscytu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem w terminie do 24 godzin od ogłoszenia rozstrzygnięcia Plebiscytu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Plebiscycie lub nieodebrania przez nią nagrody, Organizator ma prawo dokonać dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie wyłonionej w dodatkowym wyborze.

 

VII. NAGRODY

 1. Każdy ze zwycięzców Plebiscytu otrzyma nagrodę o w postaci statuetki oraz promocji nagrody w czasopiśmie „ZooBranża” i serwisie zoobraza.com.pl.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie.
 5. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy uczestnik Plebiscytu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody, do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
 7. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem plebiscytu obciążają Organizatora. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do plebiscytu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie „ZooBranża” oraz na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku.
 2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z niniejszym regulaminem, służy osobom, o których mowa w pkt 8, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Plebiscytu. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 3. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez osobę składającego reklamację.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Wszelkie spory i roszczenia związane z Plebiscytem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestnika jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników i pogarszać warunków udziału w Plebiscycie. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.zoobranza.com.pl.
 6. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 7. Dane uczestników Plebiscytu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 8. Dane osób, o których mowa w pkt 7, będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu oraz w celach marketingowych Organizatora. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te, z zastrzeżeniem pkt 1, nie będą udostępniane osobom trzecim.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

   

    

   Share This