O Plebiscycie

Niezależny Plebiscyt Branży Zoologicznej to jedyne takie wydarzenie branżowe! Dlaczego jest wyjątkowy? Ponieważ o tym, kto zostanie jego Laureatem decydują nasi Czytelnicy zgłaszając swoich kandydatów, a później oddając na nich głosy. Plebiscyt jest  rozgrywany w kategoriach „Produkt Roku”, „Firma Roku” oraz „Handlowiec Roku”. Aby wziąć w nim udział wystarczy zgłosić swoich kandydatów za pośrednictwem strony internetowej www.zoobranza.com.pl lub na kuponie zgłoszeniowym publikowanym w magazynie ZooBranża. Każdy sklep może zgłosić dowolną liczbę kandydatów, przy czym dany kandydat może być zgłoszony przez ten sam sklep tylko jeden raz. Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie na poszczególnych kandydatów za pomocą SMS-ów. Polega ono na wysłaniu wiadomości SMS zawierającej w treści indywidualny kod danego kandydata. Koszt SMS-a to tylko 2 zł netto (2,46 zł z VAT). Całkowity dochód z przesłanych SMS-ów zostanie przeznaczony na szczytny cel – w tym roku jest to wsparcie schroniska dla zwierząt w Gaju. Głosując wygrywasz więc podwójnie napełniając miskę potrzebującego zwierzaka!

Poprzednie edycje Plebiscytu w liczbach:

 • 54 wręczone nagrody
 • ponad 260 zgłoszonych produktów
 • ponad 450 gości na Gali podczas wręczenia nagród
 • ponad 8000 zł przekazanych na schroniska dla zwierząt
 • ponad 2 tony karmy przekazane dla schronisk

Dlaczego warto wziąć udział w Plebiscycie i jakie korzyści mogą osiągnąć jego zwycięzcy? Zapytaliśmy o to niektórych Laureatów poprzednich edycji w kategorii „Produkt Roku”.

Wygranie I Niezależnego Plebiscytu Branży Zoologicznej w kategorii karmy dla gryzoni jest dla nas ogromnym wydarzeniem, szczególnie że konkurowaliśmy z największymi z branży. Nagroda jest zarówno uhonorowaniem naszej pracy jak i motywacją do dalszego doskonalenia i wzbogacania naszej oferty. Dziękujemy sklepom za zgłoszenie nas do konkursu. Dzięki wygranej staliśmy się marką bardziej rozpoznawalną i szanowaną w środowisku branżowym.

Jarek Chyżyński

Ham-Stake

Nagroda w I Niezależnym Plebiscycie Branży Zoologicznej była dla nas wielkim wyróżnieniem. Produkty AQUAEL otrzymują wiele nagród na całym świecie, ale Plebiscyt ten jest dla nas szczególny dlatego, że to sklepy zoologiczne zgłaszają wyroby, które uważają za godne polecenia oraz to ich użytkownicy głosują później na nie wysyłając SMS-y. Zwycięstwo w Plebiscycie jest więc najlepszym dowodem na to, że nasze produkty podobają się zarówno sklepom zoologicznym, którym pozwalają na szybką sprzedaż i dobry zarobek, jak i ich nabywcom ostatecznym czerpiącym radość z ich codziennego użytkowania. Nagrody takie jak ta są więc dla nasz szczególnie cenne i motywują nas do pracy nad kolejnymi nowościami, którymi już wkrótce mamy nadzieję zaskoczyć naszych klientów w ponad 100 krajach świata!

Piotr Jankowski

Marketing Manager, AQUAEL

Regulamin Plebiscytu Branży Zoologicznej 2020

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem Plebiscytu Branży Zoologicznej 2020, zwanego dalej „Plebiscytem”, jest wydawca magazynu ZooBranża firma Fidelis Press Sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach Bankowych, ul. Bankowa 11A/2 05-090 Dawidy Bankowe, Sąd Rejonowy Warszawa XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000569110, NIP: 5342506834 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator jest fundatorem nagród.
 4. Plebiscyt organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Plebiscyt prowadzony będzie przez okres od 15 września 2019 r. do 4 września 2020 r.
 6. Plebiscyt organizowany jest w trzech kategoriach: „Handlowiec Roku”, „Firma Roku” i „Produkt Roku”.
 7. Uczestnikiem plebiscytu może być wyłącznie osoba fizyczna (w kategorii „Handlowiec Roku”) lub przedsiębiorstwo (w kategoriach „Firma Roku”, „Produkt Roku”), które przystąpiły do Plebiscytu na warunkach określonych Regulaminem.
 8. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin tj. rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków oraz osoby biorące udział w przygotowaniu konkursu.
 9. Kontrola poprawności prowadzenia plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze plebiscytu.

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW
 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (kategoria „Handlowiec Roku”), oraz dla przedsiębiorstw o dowolnej formie organizacyjno-prawnej (kategoria „Firma Roku”, „Produkt Roku”), które otrzymały od Organizatora zaproszenia do udziału w Plebiscycie, na warunkach przewidzianych Regulaminem.
 3. Organizator wysyła zaproszenia do udziału w Plebiscycie wraz z formularzem rejestracyjnym osobom lub przedsiębiorstwom, których kandydatury zostały zgłoszone przez przedstawicieli sklepów prowadzących sprzedaż produktów zoologicznych.
 4. Zgłoszonym kandydatem w kategorii „Handlowiec Roku” może być osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia sklepów w produkty zoologiczne lub pracownik firmy o takim profilu.
 5. Zgłoszonym kandydatem w kategorii „Firma Roku” może być przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia sklepów w produkty zoologiczne.
 6. Zgłoszenia kandydatury można dokonać w okresie od 15.09.2019 do 10.01.2020 na kuponie zgłoszeniowym zamieszczonym w czasopiśmie „ZooBranża” nr 11/2019 lub za pośrednictwem strony internetowej www.zoobranza.com.pl. Każdy sklep może zgłosić dowolną liczbę kandydatów, przy czym dany kandydat może być zgłoszony przez ten sam sklep tylko jeden raz.
 7. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez osobę zgłaszającą postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych na warunkach określonych Regulaminem.
 8. W przypadku zgłoszenia kandydatury na kuponie zgłoszeniowym przesłanym pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania wynikająca ze stempla pocztowego, przy czym kupony otrzymane przez Organizatora po 25.01.2020 nie podlegają uwzględnieniu.
 9. Organizator wysyła zaproszenia do udziału w plebiscycie w każdej kategorii wszystkim kandydatom, którzy zostali zgłoszeni.
 10. Organizator wysyła zaproszenia do udziału w plebiscycie w okresie od 25.01.2020 do 28.01.2020.

 

III. PRZYSTĄPIENIE DO PLEBISCYTU

 1. Przystąpienie do plebiscytu w kategorii „Handlowiec Roku” i „Firma Roku” następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną, pocztą lub faksem wypełnionego formularza rejestracyjnego do Organizatora. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020. Wzór formularza rejestracyjnego stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza rejestracyjnego przesłanego pocztą pkt II.7 stosuje się odpowiednio, przy czym formularze rejestracyjne otrzymane przez Organizatora po 5.02.2020 nie podlegają uwzględnieniu.
 2. Podanie przez uczestnika danych osobowych związanych z Plebiscytem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 3. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania plebiscytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości informującej o jego rezygnacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą wysłania uczestnikowi drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu rezygnacji przez Organizatora.

 

 1. WERYFIKACJA UCZESTNICTWA
 2. Przystąpienie do plebiscytu w kategorii „Handlowiec Roku” i „Firma Roku”  będzie weryfikowane przez Organizatora, który oceni jego prawidłowość oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w Regulaminie w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.
 3. Każdy prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny przesłany do Organizatora będzie rejestrowany.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości nadesłania formularza rejestracyjnego z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 1. ZASADY UDZIAŁU W PLEBISCYCIE
 2. Od momentu przystąpienia do Plebiscytu uczestnik zyskuje możliwość zdobywania punktów na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Organizator najpóźniej w dniu 12.02.2020 ujawni na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl pełną listę uczestników plebiscytu. Każdy uczestnik plebiscytu zostanie oznaczony indywidualnym kodem uczestnika. Lista uczestników zostanie opublikowana także w czasopiśmie „ZooBranża” nr 3/2020.
 4. Organizator będzie naliczał uczestnikom Plebiscytu punkty na podstawie głosów oddanych za pomocą głosowania SMS. W każdej kategorii można głosować tylko jeden raz dziennie z danego numeru telefonu. Każdy głos przesłany SMS-em to jeden punkt dla danego kandydata.
 5. Oddanie głosu za pośrednictwem SMS polega na wysłaniu SMS-a zawierającego kod ZBR.HAN. (w kategorii „Handlowiec Roku) lub  ZBR.FIR. (w kategorii „Firma Roku) lub ZBR.PRO. (w kategorii „Produkt Roku”) i numer uczestnika pod numer 72480. Koszt SMS-a to 2 zł netto.
 6. Głosowanie będzie trwać od 30 stycznia do 1 kwietnia 2020 r.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU
 2. Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia plebiscytu. Zwycięzcą w danej podkategorii zostaje zdobywca największej liczby punktów. Jeżeli więcej niż jeden uczestnik otrzymał tę samą liczbę punktów to uczestnicy ci wygrywają ex aequo.
 3. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi w dniu 04.09.2020 podczas Gali Biznesu ZooBranża w ramach targów ANIMALS DAYS w Nadarzynie. Rozstrzygnięcie plebiscytu zostanie również podane do wiadomości na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl.
 4. O przyznaniu nagród zwycięzcy Plebiscytu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem w terminie do trzech dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia Plebiscytu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Plebiscycie lub nieodebrania przez nią nagrody, Organizator ma prawo dokonać dodatkowego wyboru, a nagroda zostanie przekazana osobie wyłonionej w dodatkowym wyborze.

 

VII. NAGRODY

 1. Zwycięzca plebiscytu w kategorii „Handlowiec Roku” otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł.
 2. Każdy ze zwycięzców Plebiscytu w kategorii „Firma Roku” i „Produkt Roku” otrzyma nagrodę o wartości 5000 zł w postaci pakietu reklamowego w czasopiśmie „ZooBranża” i serwisie zoobraza.com.pl.
 3. Nagrody w kategorii „Firma Roku” i „Produkt Roku” nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 5. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie.
 6. W przypadku nieobecności laureata w kategorii „Handlowiec Roku” podczas ogłoszenia wyników (pkt VI.2) nagroda zostanie przesłana przelewem.
 7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 8. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy uczestnik Plebiscytu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody, do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
 9. Organizator przyzna pięć nagród pieniężnych w wysokości 100 zł netto każda dla osób zgłaszających uczestników, które w ocenie Organizatora najciekawiej uzasadniły zgłoszenie kandydatury.
 10. Nagrodzone osoby, o których mowa w pkt 9, zostaną powiadomione telefonicznie o wygranej w terminie do dnia 10.09.2020.
 11. Wszelkie opłaty społeczno-prawne związane z przebiegiem plebiscytu obciążają Organizatora. Nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystępując do plebiscytu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie „ZooBranża” oraz na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku.
 2. Osoba zgłaszająca kandydaturę wysyłając uzasadnienie swojego wyboru wyraża zgodę na opublikowanie w czasopiśmie „ZooBranża” oraz na stronie internetowej www.zoobranza.com.pl swojego imienia i nazwiska.
 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z niniejszym regulaminem, służy osobom, o których mowa w pkt 8, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Plebiscytu. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez osobę składającego reklamację.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Wszelkie spory i roszczenia związane z Plebiscytem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora względem uczestnika jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników i pogarszać warunków udziału w Plebiscycie. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.zoobranza.com.pl.
 7. Niniejszy Plebiscyt, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 8. Dane uczestników Plebiscytu, osób zgłaszających kandydatury oraz oddających głosy na uczestników Plebiscytu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 9. Dane osób, o których mowa w pkt 8, będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Plebiscytu oraz w celach marketingowych Organizatora. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, nie będą udostępniane osobom trzecim.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMS-ów przez osoby nieuprawnione.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

   

  Share This